Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/IV/63/2018

Uchwała Nr 4200/IV/63/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 4200/IV/243/2017

Uchwała Nr 4200/IV/243/2017 z dnia 20grudnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr 4200/IV/166/2017

Uchwała Nr 4200/IV/166/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021

Uchwała Nr 4200/IV/165/2017

Uchwała Nr 4200/IV/165/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4200/IV/141/2017

Uchwała nr 4200/IV/141/2017 z dnia 11 września 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi