Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.7.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Energetycznego „Megawat” Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację wyłączonych z eksploatacji czterech studni S-1, S-2, S-4 i S-5 w ramach ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Bełku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), o ustalonych zasobach eksploatacyjnych w ilości Qe= 70,0 m3/h (1680 m3/d), określonych w dokumentacji hydrogeologicznej przyjętej bez zastrzeżeń przez Wojewodę Śląskiego zawiadomieniem Nr ŚR-V-7441/JK/9.4/05 z dnia 19.08.2005 r.
Wody podziemne z przedmiotowego ujęcia wykorzystywane były do celów technologicznych (obieg kotłowy, stacja wymienników ciepła, obieg chłodniczy) i awaryjnie do celów konsumpcyjnych Zakładu Z-1 Dębieńsko Przedsiębiorstwa Energetycznego „Megawat” Sp. z o. o. w Czerwionce-Leszczynach. Po modernizacji Zakładu Z-1 Dębieńsko, eksploatacja studni ujęcia Bełk i pobór wód podziemnych stał się nieekonomiczny. W 2010 r. studnie zostały wyłączone z eksploatacji. Pomimo podjętych prób nie znaleziono nowego użytkownika zainteresowanego kupnem lub przejęciem ujęcia wód w Bełku.
Wykonanie likwidacji w/w studni wynika z braku zapotrzebowania na wody podziemne oraz z konieczności zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych, w przypadku pozostawienia w terenie niezagospodarowanych studni.
Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Sp. z o. o. posiada decyzję Marszałka Województwa Śląskiego Nr 121/OS/2017 (nr spr. OS-RG.7430.00034.2016) z dnia 17.01.2017 r., zatwierdzającą "Projekt robót geologicznych likwidacji wyłączonych z eksploatacji studni nr: S-1, S-2, S-4 i S-5 ujęcia wód podziemnych Bełk".

Likwidacja studni będzie polegać na:
1.wypełnieniu otworów kruszywem naturalnym (piaskiem) od dna do głębokości stropu warstwy wodonośnej,
2.wypełnieniu otworów betonem (na bazie cementu portlandzkiego), powyżej stropu warstwy wodonośnej do głębokości 1,5 m ppt,
3.wypełnieniu betonem (na bazie cementu portlandzkiego) w przypadku stwierdzenia wolnych przestrzeni pomiędzy rurami okładzinowymi a kolumną filtracyjną,
4.usunięciu płyt betonowych znajdujących się wokół studni,
5.wykonaniu wykopów wokół otworów do głębokości ok. 2,0 m i ucięciu wszystkich rur na głębokości nie płycej niż 1,5 m poniżej powierzchni terenu,
6.wypełnieniu powstałych wykopów uprzednio wydobytym gruntem, zagęszczeniu i uzupełnieniu glebą do powierzchni terenu.

Współrzędne geograficzne studni S-1: N 50° 08’05.78” E 18° 42’ 28.89”,
X:252008 Y: 479140

Współrzędne geograficzne studni S-2: N 50° 07’58.57” E 18° 42’ 32.17”,
X:251785 Y: 479204

Współrzędne geograficzne studni S-4: N 50° 08’00.17” E 18° 42’ 25.60”,
X:251835 Y: 479074

Współrzędne geograficzne studni S-5: N 50° 08’03.04” E 18° 42’ 23.33”,
X:251924 Y: 479029

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag w w/w sprawie
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.7.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.7.2017.pdf Małgorzata Zimnol82 kB1732017-04-19 10:282017-04-19 10:28

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi