Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zarząd Powiatu w Rybniku ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, przy ul. Sikorskiego

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Rybniku
nr 611/LXXVII/14 
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarząd Powiatu w Rybniku 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  

na sprzedaż prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położonej w Gminie Lyski, obręb Lyski, ark. mapy 3, przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1248/32 o powierzchni 0.4635 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3.

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. jest położona w terenach o symbolu planu: MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową są usługi centrotwórcze. 

Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w Gminie Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej drogi Rybnik-Lyski-Racibórz i ulicy Bogunickiej, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący. 

Wysokość wadium wynosi: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Rybniku:

Bank Spółdzielczy w Żorach:
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006 

Wadium winno być wniesione najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w sali 201.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu jest udostępnione na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku: www.bip.starostwo.rybnik.pl. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku lub pod nr tel. 32 42 28 300 w. 17.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.13.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym (rura osłonowa typu HDPE ø140/8,0 mm) metodą przewiertu sterowanego,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.45.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód Potoku Boguszowickiego, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Za Torem

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.19.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Kompanii Węglowej Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Chwałowice", z siedzibą ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik, na wykonanie urządzenia wodnego tj.:

„drenażu niesystematycznego"

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Załącznik do uchwały

Zarządu Powiatu w Rybniku nr 593/LXXIV/13

z dnia 12 grudnia 2013 r.

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU RYBNICKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Rybniku, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 i art. 67 ust 1. i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że :

  1. Zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położona na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1248/32 o powierzchni 4635 m2, dla której Sąd rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3. Dział IV księgi wieczystej – Hipoteka jest wolny od wpisów.

  2. Nieruchomość jest atrakcyjnie położona na terenie Gminy Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej trasy Rybnik – Lyski – Racibórz i ulicy Bogunickiej, w bliskim sąsiedztwie centrum Gminy Lyski, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

  3. W planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. nieruchomość położona jest w terenach o symbolu planu MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową, są usługi centrotwórcze. 

  4. Cena nieruchomości ustalona została zgodnie z art. 67 ust.1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynosi 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący. 

  5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.41.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

1. Szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych
z biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków typu JPR FILDAU, powstających
w budynku mieszkalnym, położonym w Palowicach

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi