Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.45.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód Potoku Boguszowickiego, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Za Torem

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.19.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Kompanii Węglowej Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Chwałowice", z siedzibą ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik, na wykonanie urządzenia wodnego tj.:

„drenażu niesystematycznego"

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Załącznik do uchwały

Zarządu Powiatu w Rybniku nr 593/LXXIV/13

z dnia 12 grudnia 2013 r.

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU RYBNICKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu w Rybniku, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 i art. 67 ust 1. i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że :

  1. Zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego, położona na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1248/32 o powierzchni 4635 m2, dla której Sąd rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00127276/3. Dział IV księgi wieczystej – Hipoteka jest wolny od wpisów.

  2. Nieruchomość jest atrakcyjnie położona na terenie Gminy Lyski, u zbiegu ulic Sikorskiego – głównej trasy Rybnik – Lyski – Racibórz i ulicy Bogunickiej, w bliskim sąsiedztwie centrum Gminy Lyski, ma regularny kształt, przydatność do zabudowy – dobra.

  3. W planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lyski, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Lyski nr XXIV/26/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. nieruchomość położona jest w terenach o symbolu planu MN/Uc, gdzie podstawowym przeznaczeniem terenu poza zabudową mieszkaniową, są usługi centrotwórcze. 

  4. Cena nieruchomości ustalona została zgodnie z art. 67 ust.1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynosi 250 000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) plus podatek VAT w wysokości 23 % i ustala się że stanowi cenę wywoławczą. Koszt przepisu notarialnego ponosi kupujący. 

  5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.41.2013)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

1. Szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych
z biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków typu JPR FILDAU, powstających
w budynku mieszkalnym, położonym w Palowicach

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.19.2013

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Pani Olgi Thym z firmy "OLT-EKO" mgr inż. Olga Thym, z siedzibą przy ul. Węgierskiej 13, 47-400 Racibórz, upoważnionej pełnomocnictwem z dnia 24.04.2013 r., przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Środkowej 5, 47-400 Racibórz,
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, tj. do kanalizacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Raciborzu,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 289/64 Świerklany, Jankowice

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124a, art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 04.11.2013 r. przez HYDROSAN Sp. z o.o.

Starosta Rybnicki

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach – rejon ulic Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej” na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, w Gminie Świerklany, obręb Jankowice k.m. 2, przy ulicy Jarzębinowej, stanowiącej działkę nr 289/64 o powierzchni 117 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00056712/3.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Rybniku - Referatu Gospodarki Nieruchomościami (ul. 3 Maja 31, pok. 103) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 1439/414 Świerklany, Świerklany Dolne

Rybnik, 10 grudnia 2013 r. 

GN.6821.27.2013

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Starosta Rybnicki zawiadamia, że z wniosku JK Biuro Inżynierskie Jerzy Kałuża z dnia 16 września 2013 r.(data wpływu do tut. Kancelarii) dnia 10 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Postępowanie dotyczy wydania przez Starostę Rybnickiego w trybie art. 124 ust. 1 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, co do której w przewidzianym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1439/414, położonej na terenie Gminy Świerklany, obręb Świerklany Dolne, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00112305/8.

Jednocześnie informuje o możliwości zgłoszenia wniosków, dowodów lub wyjaśnień w niniejszej sprawie oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie organu tj. Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, w pokoju 103 od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1430, w czwartki od 800 do 1700 oraz w piątki od 800 do 1200 do czasu wydania decyzji.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi