Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.40.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44 – 200 Rybnik, na przebudowę przepustu na cieku "Od Gaszowic", w ciągu drogi powiatowej 5608S tj. ul. Rybnickiej w Suminie (Gmina Lyski), położonego na działce Nr 408/53 (obręb Sumina), przez wymianę istniejącego rurociągu o średnicy Ø  800 mm, na rurociąg o średnicy wewnętrznej Ø 1200 mm, wraz z umocnieniem odcinka cieku powyżej i poniżej przebudowanego przepustu.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.39.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Polska Grupa Górnicza Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice” z siedzibą ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika, w ramach inwestycji pn. „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenach zdegradowanych przemysłowo i terenach byłego szybu VI KWK Jankowice – II etap”, na:

Szczególne korzystanie z wód, tj.:

1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.36.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Grzegorza Szlenk z firmy P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY z siedzibą ul. Mickiewicza 21b, 43-300 Bielsko-Biała, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or 077.162.2017 z dnia 28.03.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, reprezentującego inwestora Miasto Rybnik z siedzibą ul. Chrobrego 2, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu przebudowywanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanego na działce Nr 2469/282 w Rybniku (obręb Kamień),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.31.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki ELASTOMERY AIB Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą ul. Przemysłowa 22, 44-190 Knurów, reprezentowanej przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych, wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem i biurowca

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.33.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą ul. Jankowicka 49, 44- 200 Rybnik, w związku z remontem drogi powiatowej Nr S 5341 - ul. Ornontowicka w Dębieńsku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z odcinka ulicy Ornontowickiej,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.25.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, w celu prowadzenia ekstensywnej hodowli ryb karpiowatych, w szczególności na:

1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
1) trzech stawów połączonych kaskadowo,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.21.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki DINO Polska S.A. z siedzibą ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze substancji ropopochodnych, wód opadowych i roztopowych,

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi