Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Rybnickieg

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. ustawy o lasach, Starosta Powiatu Rybnickiego, na podstawie umowy nr OŚ.6162.1.2018 z dnia 24kwietnia 2018 r., zlecił firmie TAXUS UL Sp. z o.o. wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany,
informuję iż:dokonano analizy oddziaływania przedmiotowej dokumentacji urządzeniowej na środowisko uznając, iż w/w dokumenty nie wyznaczają ram dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ich realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko – postępowanie na podstawie art. 46 oraz 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). Powyższa analiza została pismem nr OŚ.6162.1.2018 z dnia
11.12.2018r.przekazana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Pismem nr WPN.410.15.2018.AJ1 z dnia 30 stycznia 2019 r., RDOŚ przedstawił stanowisko organu, potwierdzające brak uzasadnienia do uznania, że realizacja Planów będzie miała wpływ na funkcjonowanie obszarów chronionych. Pismem nr NS-NZ.042.177.2018z dnia 18.12.2018r., ŚPWIS przedstawił stanowisko organu, również potwierdzające wyniki dokonanej analizy. W związku z powyższym uznano, iż w/w projekty dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych nie wymagają przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi