Starostwo Powiatowe w Rybniku

Rejestry, ewidencje

Rejestry i ewidencje

Dane zawarte we wskazanych poniżej rejestrach dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, od poniedziałku do piątku w regulaminowo ustalonych godzinach pracy.

Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rybniku na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny

  • RKP - Rejestr korespondencji przychodzącej
  • RKW - Rejestr korespondencji wychodzącej
  • Zbiór oświadczeń o stanie majątkowym członków zarządu powiatu
  • Zbiór oświadczeń o stanie majątkowym pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  • Zbiór oświadczeń o stanie majątkowym kierowników jednostek organizacyjnych
  • Zbiór akt osobowych pracowników
  • Rejestr zarządzeń Starosty
  • Rejestr udzielonych upoważnień
  • Książka kontroli
  • Centralny rejestr umów

Wykaz rejestrów prowadzonych przez  Referat Komunikacji

  • Ewidencja kierowców
  • Ewidencja pojazdów
  • Ewidencja wydanych dokumentów międzynarodowego prawa jazdy
  • Ewidencja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  • Ewidencja wydanych decyzji na nabicie numeru i wykonanie tabliczki znamionowej
  • Ewidencja licencji na transport
  • Ewidencja wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
  • Ewidencja wydanych uprawnień dla instruktorów nauki jazdy
  • Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
  • Ewidencja wydanych uprawnień dla diagnostów
  • Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów
  • Ewidencja osób bez uprawnień
  • Ewidencja osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów
  • Ewidencja wysłanych akt kierowcy
  • Ewidencja żądań akt kierowców
  • Profil kandydatów na kierowców
  • Ewidencja cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

Wykaz rejestrów prowadzonych przez  Wydział Finansowo-Budżetowym

  • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
  • Strony w ramach stosunków cywilnoprawnych

Wykaz rejestrów prowadzonych przez  Wydział Geodezji

  • Operat ewidencji gruntów
  • Rejestr wniosków o udostępnienie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym licencji
  • Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
  • Rejestr wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału Geodezji
  • Rejestr dokumentów obliczenia opłaty
  • Rejestr dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków
  • Rejestr wniosków o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków
  • Rejestr wniosków i decyzji o klasyfikacji gleboznawczej
  • Ewidencja gruntów i budynków w tym bazy danych
  • Rejestr decyzji o naliczeniu opłaty

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Rady

  • Oświadczenie o stanie majątkowym radnych
  • Skargi i wnioski
  • Wykaz radnych Rady Powiatu w Rybniku

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami

  • Rejestr decyzji ustalających trwały zarząd na gruntach Powiatu Rybnickiego
  • Rejestr decyzji ustalających trwały zarząd na gruntach Skarbu Państwa
  • Rejestr decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty wywłaszczone i zajęte pod drogi publiczne
  • Rejestr decyzji dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

 Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • Rejestr kart wędkarskich
  • Spis osób fizycznych ubiegających się o dofinansowanie do transportu eternitu na składowisko odpadów
  • Spis osób fizycznych, właścicieli lasów zawartych w uproszczonych planach urządzania lasów,
  • Spis osób, które wnioskowały o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. „o ochronie przyrody”
  • Rejestr członków strażników Społecznej Straży Rybackiej

 Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia

  • Rejestr Ludowych Klubów Sportowych
  • Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych
  • Skierowania nieletnich do MOW i MOS
  • Rejestr nauczycieli mianowanych
  • Rejestr dyrektorów placówek oświatowych
  • Rejestr nauczycieli typowanych do Nagrody Starosty
  • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Architektury, Budownictwa i Inwestycji

  • Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
  • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę, rozbiórkę oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
  • Rejestr wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych
  • Rejestr zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórek, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  • Zgłoszenia robót budowlanych 2015 r.

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Referat Funduszy Zewnętrznych

  • Książki orzeczeń lekarskich Powiatowej Komisji Lekarskiej
  • Orzeczenia lekarskie osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
  • Ewidencja uczestników projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
  • Ewidencja uczestników projektu „Startujemy”
  • Ewidencja uczestników projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu”
  • Ewidencja uczestników projektu „Wygrać przyszłość”
  • Ewidencja uczestników projektu „Większe kompetencje szersze perspektywy”
  • Ewidencja uczestników projektu „Gotowi na zmiany”
  • Ewidencja uczestników projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli”
  • Ewidencja uczestników projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”
  • Ewidencja uczestników projektu „ZSCL-Akademia Nowoczesnego Kształcenia"

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  • Rejestr spraw konsumentów zgłaszających wnioski

Wykaz rejestrów prowadzonych przez Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej

  • Wykaz osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
  • Wykaz kurierów Starostwa Powiatowego i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za Akcją Kurierską
  • Wykaz osób odznaczonych medalami za zasługi

 

 

 

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi