Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.10.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach z siedzibą ul. Portowa 14A, 44-100 Gliwice, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązkow wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.36.2013

       Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz  art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz 150 z 2008 r. z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ-6341.8.2013 wydanego przez Starostę Rybnickiego

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.13.2012).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. ) informuję, że na wniosek Pana Łukasza Owczorz, Pana Tobiasza Owczorz i Pana Tomasza Owczorz zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. zarurowanie odcinka rowu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2013).

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)  informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, reprezentowanego przez Zarząd Spółki,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.31.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rydułtowy, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, na:

odprowadzanie do ziemi tj. rowu,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.20.2013).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na szczególne korzystanie z wód
tj. odprowadzanie podczyszczonych w separatorze wód opadowych i roztopowych do rzeki Nacyny, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w obrębie ul. Rzecznej w Rybniku, dwoma wylotami:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.9.2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Rybnickiego Nr OŚ.6224-14/10 z dnia 10.06.2010 r., stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Miasta Rybnika reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Rybnik z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym, w ramach budowy miejskiej telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w obszarze Nitki Gliwickiej, nad rzeką Nacyną w km 2+340, na działkach Nr 1784/220, 1278/150, 1269/151 administrowanych przez Miasto Rybnik, na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej DK78, tj. ul. Kotucza w Rybniku.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.6..2013).

 

Na podstawie  art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 145 z późn. zm.) informuję, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu położonego na działce Nr 285/12 w Gaszowicach, stanowiącej własność osoby fizycznej.

Czytaj więcej...

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi