Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
OR
Adres:
3 Maja 31, pok.118, 208, 209, 211, 224
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (wew. +48 32 416 13 23)
Faks:
+48 32 422 86 58
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. W zakresie organizacji pracy Zarządu i Starosty: obsługa kancelaryjno – biurowa Zarządu i Starosty, w szczególności:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Zarządu i Starosty,

2) przygotowywanie posiedzeń Zarządu,

3) opracowywanie materiałów z obrad Zarządu oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu,

5) prowadzenie i aktualizacja rejestru uchwał Zarządu, bieżąca publikacja w biuletynie informacji publicznej,

6) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,

7) doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,

8) wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych członków Zarządu oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

9) prowadzenie sekretariatu Starosty.

2. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1) opracowywanie projektów statutu powiatu i jego nowelizacji,

2) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy Starostwa, innych aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji,

3) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4) prowadzenie rejestru upoważnień,

5) prowadzenie rejestru umów,

6) wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

3. W zakresie spraw kadrowych:

1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

2) bieżąca aktualizacja kadrowych baz danych,

3) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,

4) prowadzenie i dokumentowanie realizacji umów cywilno-prawnych dot. świadczenia usług osobowych o charakterze konsultacyjnym lub specjalistycznym,

5) koordynowanie szkoleń pracowników Starostwa,

6) koordynowanie działań w zakresie ocen pracowniczych,

7) koordynowanie działań w zakresie prowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy,

8) sporządzanie sprawozdań statystycznych.

4. W zakresie spraw administracyjno - kancelaryjnych:

1) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

2) wykonywanie obsługi informatycznej Starostwa,

3) prowadzenie archiwum zakładowego,

4) kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa materiałów na Sesję Rady, posiedzenia Komisji i Zarządu,

5) kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych,

6) kierowanie obiegiem dokumentów.

5. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

1) administrowanie budynkiem stanowiącym siedzibę Starostwa,

2) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji,

3) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,

4) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

5) gospodarowanie taborem samochodowym,

6) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

7) zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej.

6. W zakresie obsługi prawnej Starostwa:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów (referatów),

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,

4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących Powiatu lub Skarbu Państwa,

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez poszczególne wydziały (referaty), informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.

7. Z zakresu spraw ogólnych:

1) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,

2) prowadzenie działań w zakresie ochrony danych osobowych,

3) prowadzenie działań w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji,

4) koordynowanie działań w zakresie audytu wewnętrznego,

5) koordynacja działań w zakresie zadań wyborczych.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi