Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
GN
Adres:
3 Maja 31, pok. 324, 325
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (wew. +48 416 13 32, +48 416 13 31, +48 416 13 27)
Faks:
+48 32 422 86 58
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. W zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa i Powiatu Rybnickiego:

1) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych ze sprzedażą, zamianą, zbyciem i nabyciem w drodze darowizny,

2) przygotowanie umów dotyczących oddania nieruchomości w posiadanie zależne, w tym umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,

3) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,

4) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, w tym:

a) naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,

b) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

5) rozpatrywanie spraw dotyczących wyrażenia zgody zakładanie, przeprowadzenie lub wykonanie urządzeń technicznych na nieruchomości.

2.W zakresie wywłaszczania nieruchomości:

1) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących pozbawienia prawa własności,

2) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,

3) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,

3.Występowanie z wnioskami i pismami do sądu:

1) o wpis lub wykreślenie w księgach wieczystych prawa własności lub innych praw rzeczowych,

2) o założenie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości nie posiadających dotąd założonych ksiąg.

4. Przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.

5. Prowadzenie postępowań związanych z ochroną gruntów rolnych w tym:

1) rozpatrywanie spraw dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji,

2) rozpatrywanie spraw związanych z rekultywacją gruntów.

6.Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

7. Sporządzanie:

1) informacji o stanie mienia komunalnego,

2) deklaracji podatku od nieruchomości,

3) dowodów księgowych dotyczących majątku nieruchomego.

8. Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (w tym prowadzenie sprawozdawczości w ramach Integrującej Platformy Elektronicznej).

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi