Starostwo Powiatowe w Rybniku

Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (DZ. U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Zarządu i Rady Powiatu.

Sposób wnoszenia petycji:

 • pisemnie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymogi formalne petycji:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. wskazanie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fst miotu pe>/audpetycję, noszirupa podmiotów, -rzed osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

/aresatdwicztylektronicznej./a pomocą środków komunikacji elektronicznej.<) w onye be jewest peieracie zadycji. jeieracnewe w/auąd i pesługi<ącąo pena h poobęowh podmiotównoszącego petycję ore>/admiotóww peiębe u kw,ro petycjęjeż osładana w/p>

SpTeie nyziadatwbe petycji:

Sptycja ekże :byradanać/strong>

div class="latachments_rCtainer">
Wyzan gm">a>
 • /gnbrono:ka-lzcząyny">Cnbrono:ka-Lzcząynya>
 • /gasziatc>JeGasziatc>a>
 • /jejkiatc>JeJejkiatc>a>
 • /lyi/pi>Lyi/pa>
 • /se drklany">Śe drklanya>
 • Flagi peherba>
 • Jetozed pe j kancji;>a>
 • O bśe adgnbe a mącytkia>a>
 • Jetozed pe j kancji;>a>
 • O bśe adgnbe a mącytkia>a>
 • K droiosco" a>
 • /rukcjturaO arkcjturaa>
 • /dmiawa y-rraio>Jetoiawa yrawa,n>a>
 • /ose adgnbe a-majatkia>O bśe adgnbe a mącytkia>a>
 • Doępowydpefo_cat=cji blikonej.
 • Finenwdowiatu.
 • WyRok 141/a>
 • JeMbe >a>
 • Kunikacjoy, obwszcząia pa>
 • Gosdmiarza N jruchomoci wamia>
 • Zeólnł Uzgaia 1a p Dokent.g=cji Projekwe w< (ZUD)a>
 • Kuny erzPewiatu.< bnikuc/po za>
 • j-mocąw-rraio><">Punkty e jodaadatj.
 • O formacji zadmiawa ia>a>
 • lzaadownbe a-arostwoy/rok014"7WyRok 1417a>
 • lzaadownbe a-arostwoy/rok014"6WyRok 1416a>
 • lzaadownbe a-arostwoy/rok014"5WyRok 1415a>
 • lzaadownbe a-arostwoy/rok014">WyRok 141/a>
 • lzaadownbe a-arostwoy/rok014"2
 • lzaadownbe a-arostwoy/rok014"0
 • lzaadownbe a-arostwoy/rok01409
 • Wy href="/elakty-rraio>luchwaly-ry Podaatowa/kancji;p-iii
 • luchwaly-ry Podaatowa/kancji;p-ii
 • luchwaly-ry Podaatowa/kancji;p-i
 • luchwaly-zaadowuodaatowa/kancji;p-ii
 • luchwaly-zaadowuodaatowa/kancji;p-i
 • ctionveha hrass="itctionvehref="/teargi-i-wnioski/petycje">Petycje
 • E-Uądda>
  /?sk" =webnk=e.gomp;litiond=6:uncato prisedmp;lind2:ystem-meonioriengu-jzakoscoowiao>tralrel="nofollow">trala> div class="pkntent layout"row"> div class="layout-cell cayout-cosidar=-bg /syle="lidth : 100%;>