Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/IV/63/2017

Uchwała Nr 4200/IV/63/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 4200/IV/337/2016

Uchwała Nr 4200/IV/337/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rybnickiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała Nr 4200/IV/177/2016

Uchwała Nr 4200/IV/177/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/176/2016

Uchwała Nr 4200/IV/176/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Uchwała Nr 4200/IV/175/2016

Uchwała Nr 4200/IV/175/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4200/IV/135/2016

Uchwała nr 4200/IV/135/2016 z dnia 8 września 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

< <<2 href="/rada-pkaty-ogloszenia-obwieszczenia/gospo/geodezec/d416geodetmg sDla geodetdżdiv> <Zekacze Uzgiem omis DokuAte/a>inweń 2jiiwum <Ka z erzatu Rybnickiego infordiv> <
 • u Py-obwiektur3>u Py-obwiea>
 • <33href="/finansrawne/uchwalzczenia/gosp/5222-tu-22-czna kzenia/gospoPowiatu - 22 li>
 • <33href="/finansrawne/zarzadzenia-starosty/rok-2017">Rok 2017<32href="/finansrawne/zarzadzenia-starosty/rok-2017">Rok 2016
 • <29href="/inspekrawne/zarzadzenia-starosty/rok-2017">Rok 2015
 • <26href="/finansrawne/zarzadzenia-starosty/rok-2017">Rok 2014
 • Rok 2013
 • Rok 2012
 • Rok 2011
 • <22 20f="/starosrawne/zarzadzenia-starosty/rok-2017">Rok 2010
 • <22href="/finansrawne/zarzadzenia-starosty/rok-2017">Rok 2009
 • <13 20f="/finan/schemawww.dzkom-ogiuotowśw.gov.pl/" ustnet="_blank sDzkom-ogi UPowwśwli>
 • <13href="/inspekrawne/zarzad/zaro- kojscświaPzaroa kojscśwli>
 • <139r parent"><28 20f="/finansrawne/zarzady-zarzad222-tu-22-czcja-v/5218-gori-v/521 Vli>
 • <2k 20f="/finansrawne/zarzady-zarzad222-tu-22-czcja-v/5218i-gori-v/521 IVli>
 • <2k 20f="/finansrawne/zarzady-zarzad222-tu-22-czcja-v/5218iiigori-v/521 IIIli>
 • <2 href="/powiatrawne/zarzady-zarzad222-tu-22-czcja-v/5218iigori-v/521 IIli>
 • <26 20f="/finansrawne/zarzady-zarzad222-tu-22-czcja-v/5218igori-v/521 Ili>
 • <28 20f="/finansrawne/zarzady-zarzadzenia-utu-22-czcja-v/5218-gori-v/521 Vli>
 • <2k 20f="/finansrawne/zarzady-zarzadzenia-utu-22-czcja-v/5218i-gori-v/521 IVli>
 • <24 20f="/finansrawne/zarzady-zarzadzenia-utu-22-czcja-v/5218iiigori-v/521 IIIli>
 • <2 20f="/finansrawne/zarzady-zarzadzenia-utu-22-czcja-v/5218iigori-v/521 IIli>
 • <26 20f="/finansrawne/zarzady-zarzadzenia-utu-22-czcja-v/5218igori-v/521 Ili>
 • <12href="/finanszam-22tarosznej
 • <126r parent"><12href="/powiat-zaca-w-uotowzuf/ntenep deficdzekono - Btawydo in deficyzekońo - Bli>
 • <17href="/powiat-zaca-w-uotowzuf/nrrawnkiaze">nspekPrrawnki owią>
 • <12href="/inspekkantrole-zerzatra><ąKantrole zerzętra>
 • <13href="/finansacji publatsp/u-do-inni- Btaatyka Strasp/u-do- inni- Bli>
 • <13er parent"><32href="/finans-pangiazeu Komiis-pangiau Komiigo Pagi,ku Komiili>
 • <32href="/starostpangiazeu Komiispe 2jfekPe 2jfa>ul>
 • <32href="/powiatwzualci
 • <32href="/finanse-uotad">E-UPowda>ul>
 • lass="blockconten ix">

  Menu pP Pyd1p-p 1e00i/div>
   psrc="/templa/systemMinio-irowiaSrod.jp="Email"Logdłożoprawigo Reg zń.psrc="/templa/systembanniro/logo.smallalt="Email"logo.small" 400,he"tle==350,me"tle=k-2niecmangin: 10px; float: left;e=/sSemail moni=no,ngu jekolanowaniiatraaa> c(881 ny: 277<)

    <-bge=k-2niec400,h: 100%; class="vmenubeader ix">

    Menu patyka Sta dla osóbasp/: 2ysz własniasp/-do 2ysz włas./div>
     Finae-rio/4648-u2-inni/283macji-publa-d416osobtsp/slyszwlasnoitsp/-dolyszwlasn"src="/templa/systemglścisp/mi.jp="Email"glścisp/mi" 400,he"tle==350,me"t2a> |
    cl!-- end -org2ni t clearf-- ldiv c l!-- end -org2ni -- ldicons ss="counte>

    c cl lass=odub