Starostwo Powiatowe w Rybniku

Uchwały Rady Powiatu

Rada Powiatu podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

Procedura podejmowania uchwały:

 1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić (Projekt uchwały przedkładany jest Przewodniczącemu Rady Powiatu) :
  • każdy z radnych,
  • klub radnych,
  • komisja Rady Powiatu,
  • Zarząd Powiatu.
 2. Przewodniczący Rady Powiatu kieruje zgłoszony projekt uchwały w celu przedyskutowania, omówienia i zaopiniowania do:
  • właściwych merytorycznie komisji powiatu ( może uznać, iż z projektem powinny zapoznać się wszystkie komisje),
  • Zarządu powiatu (chyba, że chodzi tu o projekt przez Zarząd zgłoszony)
 3. Przewodniczący Rady Powiatu w oparciu o zgłoszone uwagi podejmuje decyzję o umieszczeniu projektu uchwały w porządku najbliższej sesji Rady Powiatu, albo odmawia ujęcia projektu w porządku sesji uzasadniając swą decyzję.
 4. W trakcie sesji Rady Powiatu, każdy z podmiotów wskazanych w pkt 1, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza ma prawo wprowadzić poprawki do przedstawionego projektu uchwały. Głosowanie nad każdą z poprawek przeprowadza się osobno, zaczynając od najdalej idących. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek podejmowana jest zwykłą większością głosów.
 5. Po przegłosowaniu wszystkich zgłoszonych poprawek Rady Powiatu decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały w postaci ustalonej w głosowaniu nad poprawkami. Rozstrzygnięcie zapada większością głosów wskazaną w przepisach ustawowych. Domniemywa się, iż jest to zwykła większość głosów.
 6. Podjętą uchwałę:
  • zaopatruje się w kolejny, wynikający z rejestru uchwał Rady Powiatu, numer
  • podpisuje Przewodniczący Rady Powiatu
  • przesyła się Wojewodzie Śląskiemu
  • w przypadku uchwał w sprawach finansowo - budżetowych przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi