Starostwo Powiatowe w Rybniku

Stanowisko:
Adres:
3 Maja 31, pok. 221, 222
Rybnik
śląskie
44-200
Polska
Telefon:
+48 32 422 83 00 (wew. +48 32 416 13 25, +48 32 416 13 53, +48 32 416 13 56)
Faks:
+48 32 422 86 58
Pobierz informację jako: Wizytówka
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

1. z zakresu ochrony środowiska:

1) wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów oraz orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu ww. pozwoleń,

2) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

3) opracowanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska,

4) nakładanie obowiązków pomiarowych związanych z niektórymi sposobami korzystania ze środowiska,

5) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z możliwością ustalania warunków eksploatacji dla tej instalacji,

6) podejmowanie działań kontrolnych i sankcyjnych w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,

7) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,

8) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

9) udzielanie informacji o środowisku

10) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,

11) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

12) prowadzenie rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu.

2. z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:

1) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, ich cofanie lub ograniczanie,

2) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

3) ustanawianie stref ochronnych ujęć wody,

4) prowadzenie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń,

3. z zakresu gospodarki odpadami:

1) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami zezwalających na przetwarzanie odpadów,

2) przeciwdziałanie naruszeniom,

3) wydawanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów,

4) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport,

5) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,

6) wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

4. z zakresu ochrony przyrody:

1) wydawanie decyzji administracyjnych związanych z usuwaniem drzew i krzewów,

2) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,

5. z zakresu leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa:

1) prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,

2) wydawanie decyzji z zakresu ustawy Prawo łowieckie,

3) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz naliczania i rozliczania czynszu dzierżawnego,

6. z zakresu rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczanej do śródlądowych wód żeglugowych,

3) wydawanie zgody na ustanowienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglugowym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

4) wydawanie legitymacji społecznej straży rybackiej,

7. z zakresu geologii:

1) wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

2) zatwierdzanie projektów prac geologicznych,

3) przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,

4) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,

5) ustalanie opłaty eksploatacyjnej w wypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji bądź z jej naruszeniem,

6) prowadzenie archiwum geologicznego,

7) udostępnianie informacji geologicznej,

8. z zakresu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:

1) wydawanie zezwolenia na prowadzenie instalacji objętej systemem,

2) wydawanie zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy,

3) wyrażanie zgody na pokrycie różnicy uprawnieniami do emisji przyznanymi wnioskodawcy na następny rok okresu rozliczeniowego.

9. z zakresu transportu kolejowego:

1) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów,

10. z zakresu odpadów wydobywczych:

1) wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami wydobywczymi,

2) wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów.

11. Inne zadania:

1) prowadzenie wypożyczalni rowerów Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi