Starostwo Powiatowe w Rybniku

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Gaszowice, Szczerbice

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015
Starosty Rybnickiego z dnia 16 marca 2015 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1.
1) Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy Gaszowice, obręb Szczerbice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/12 o pow. 974 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00060493/2.


2) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, dobrze zlokalizowana przy głównej trasie prowadzącej do Lysek, posiada dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia, zabudowana ok. 20-letnim wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym.
3) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na podstawie uchwały Rady Gminy Gaszowice nr XXXV/244/2005 z dnia 15 marca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 52 poz. 1355 z dnia 2 maja 2005 r. nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu I – MN/U.
4) Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
5) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 64 300,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100 ). Cena nie obejmuje podatku VAT. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.
6) Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7) Zastrzega się prawo pierwszeństwa nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości osobie spełniającej warunki zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni ( od dnia 24 marca 2015 r. do dnia 13 kwietnia 2015 r.) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Rybniku, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rybniku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku bądź pod nr tel. (32) 4161317 lub 4161332.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik do Zarządzenia nr 10.2015 Starosty Rybnickiego z dnia 16.03.2015 r..pd)Załącznik do Zarządzenia nr 10.2015 Starosty Rybnickiego z dnia 16.03.2015 r..pd Sylwia Paszenda-Sola794 kB4522015-03-24 13:282015-03-24 13:28

Menu przedmiotowe

Przydatne linki

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi